Mýty a fakta o marihuaně IV.

Bushka Bryndová, 11. června 2001 (Svět namodro)

Čtvrtý ze seriálu článků, které se pokusí odpovědět na obvyklé otázky o marihuaně, její nebezpečnosti pro zdraví a dopadu na společnost. Odpovědi vycházejí ze seriózních vědeckých výzkumů a statistik.

V otázce marihuany často (nejen u nás) dochází k tomu, že důležitá rozhodnutí jsou činěna na základě mylných informací – mýtů o marihuaně, šířených v médiích i v různých vládních materiálech. Autoři knihy, ze které z velké části vycházím – “Marihuana – mýty a fakta” (Marihuana Myths, Marihuana Facts, Lynn Zimmerová a John P. Morgan), vydané výzkumným ústavem The Lindesmith Center v roce 1997, systematicky a důkladně probírají jeden takový mýtus za druhým a vysvětlují jejich mylnost ve světle posledních vědeckých výzkumů.

11. Marihuana vede k zločinu

Mýtus:
Uživatelé marihuany se dopouštějí více majetkových zločinů než ti, kteří ji neužívají. Lidé pod vlivem marihuany se stanou iracionálními, agresivními a násilnými.

Fakta:
Všechny seriózní vědecké a vládní komise, které se zabývaly vztahem mezi užíváním marihuany a zločinem, dospěly ke stejnému závěru: a to, že marihuana nevede k zločinu. Drtivá většina uživatelů marihuany se nedopouští žádného jiného zločinu než jejího držení. A u těch uživatelů marihuany, kteří se zločinů dopouštějí, její užívání nehraje žádnou kauzální roli. Téměř všechny provedené pokusy na lidech i zvířatech prokázaly, že marihuana agresivitu spíš snižuje než zvyšuje.

12. Marihuana způsobuje poruchy mužských i ženských pohlavních hormonů

Mýtus:
Marihuana brání působení mužských i ženských pohlavních hormonů. Marihuana může způsobit neplodnost jak u mužů, tak i u žen. Marihuana způsobuje opoždění pohlavního vyspívání u dospívajících. U mužů způsobuje vytváření ženských rysů a mužských rysů u žen.

Fakta:
O tom, že by marihuana způsobovala u žen či mužů neplodnost, neexistují žádné vědecké důkazy. Při pokusech se zvířaty snižují vysoké dávky THC produkci některých pohlavních hormonů a mohou narušit jejich rozmnožování. Většina výzkumů prováděných na lidech však zjistila, že marihuana nemá na pohlavní hormony vůbec žádný vliv. A ty výzkumy, kde se prokázal určitý vliv na pohlavní hormony, ukazují, že je pouze nevýznamný, dočasný a nemá žádný negativní dopad na rozmnožovací schopnosti. Nenašly se žádné vědecké důkazy o tom, že by marihuana způsobovala zpomalení pohlavního vyspívání u dospívajících či měla vliv na vytváření mužských charakteristik u žen a ženských u mužů.

13. Užívání marihuany během těhotenství poškozuje plod

Mýtus:
Užívání marihuany v prenatálním stádiu má za následek, že se rodí postižené děti, které pak mají problémy s vývojem. Zdravý vývoj dalších generací je ohrožen užíváním marihuany těhotnými ženami.

Fakta:
Výzkumy prováděné na novorozencích, menších i větších dětech neprokázaly žádná poškození, která by bylo možné přičíst marihuaně na vrub. Marihuana nemá žádný prokázaný dopad na porodní váhu, délku těhotenství, neurologický vývoj nebo na četnost výskytu tělesných vad. Stovky testů provedené na starších dětech prokázaly jen velmi slabé rozdíly u potomků uživatelů marihuany a některé z nich jsou spíše v pozitivním směru než naopak! Dvě nepotvrzené případové studie udávaly předporodní vystavení vlivu marihuany jako jeden z mnoha faktorů spojených s dětskou rakovinou. Vzhledem k ostatním vědeckým důkazům je vysoce nepravděpodobné, že marihuana skutečně u dětí vyvolává rakovinu.

Američtí vědci nedávno provedli pokus s kanabinoidem anandamidem, který přidali do Petriho misek s dvoubuněčnými myšími embryi – v 60% případech se jejich vývoj zastavil. A ačkoliv tento výsledek nemá vůbec žádnou spojitost s lidmi a u lidí se nic podobného neprokázalo, je v amerických vládních materiálech uváděn jako důkaz o “závažném škodlivém vlivu marihuany v těhotenství”.

14. Marihuana poškozuje imunitní systém

Mýtus:
Lidé užívající marihuanu jsou vystaveni zvýšenému riziku infekcí. Obzvlášť HIV pozitivní pacienti a ti s AIDS jsou velice zranitelní vůči imunopatickým vlivům marihuany, protože jejich imunitní systém je již tak oslaben.

Fakta:
Neexistuje žádný důkaz o tom, že by uživatelé marihuany byli více náchylní k infekcím než ti, kteří ji neužívají. Rovněž se nenašel žádný důkaz o tom, že by užívání marihuany snižovalo odolnost vůči pohlavně přenositelným nemocem. Dřívější tvrzení, že buňky odebrané kuřákům marihuany vykazují snížení imunity, byly mezitím vyvráceny. Při dalších pokusech byly zvířatům podávány extrémně vysoké dávky THC, poté se pokusná zvířata vystavila působení viru a prokázala vyšší míru infekcí. Takové pokusy však nemají žádnou průkaznou hodnotu ohledně působení na člověka. Dokonce i u lidí s poruchami imunity (např. při AIDS) je užívání marihuany relativně bezpečné. Je však pravdou, že poslední výzkumy, které prokázaly souvislost mezi kouřením tabáku a plicními infekcemi u pacientů s AIDS, vyvolaly další výzkumy, které se budou zabývat možností škodlivých následků inhalování marihuanového kouře u osob se sníženou imunitou.

15. Marihuana je pro plíce škodlivější než tabák

Mýtus:
Kuřáci marihuany se vystavují vysokému riziku, že onemocní rakovinou plic, bronchitidou či rozedmou plic.

Fakta:
Umírněné kouření marihuany představuje jen velmi slabé nebezpečí pro plíce. Marihuanový kouř stejně jako kouř z cigaret obsahuje řadu dráždivých a karcinogenních látek. Kuřáci marihuany však většinou kouří daleko méně často než kuřáci tabáku, a tak za stejné časové období inhalují daleko méně kouře. Výsledkem je, že riziko závažného poškození plic je u kuřáků marihuany menší. Není znám jediný případ rakoviny plic, který by se dal přisoudit jedině marihuaně. Avšak vzhledem k tomu, že v plicních buňkách odebraných silným kuřákům marihuany byly nalezeny prekancerózní změny, není možné úplně vyloučit souvislost mezi plicní rakovinou a marihuanou. Na rozdíl od kuřáků tabáku se však v plicích silných kuřáků marihuany neobjevuje obstrukce dýchacích cest. To znamená, že z kouření marihuany nevzniká rozedma plic.

cbd